Hydrogen Sulfide Prevents Synaptic Plasticity from VDInduced Damage via Akt/GSK3 beta Pathway and Notch Signaling Pathway in Rats.

Publisher:医学院英文Dates:2017-01-03Views:17

Liu, CH (Liu, Chunhua); Xu, XX (Xu, Xiaxia); Gao, J (Gao, Jing); Zhang, T (Zhang, Tao); Yang, Z (Yang, Zhuo); Hydrogen Sulfide Prevents Synaptic Plasticity from VDInduced Damage via Akt/GSK3 beta Pathway and Notch Signaling Pathway in Rats. MOLECULAR NEUROBIOLOGY. 2016 Aug 53(6):4159-4172.(IF:5.397)