LMO2 attenuates tumor growth by targeting the Wnt signaling pathway in breast and colorectal cancer.

Publisher:医学院英文Dates:2017-01-03Views:15

Liu, Y (Liu, Ye); Di, H (Huang, Di); Wang, ZY (Wang, Zhaoyang); Wu, C (Wu, Chao); Zhang, Z (Zhang, Zhao); Wang, D (Wang, Dan); Li, ZJ (Li, Zongjin); Zhu, TH (Zhu, Tianhui); Yang, S (Yang, Shuang); Sun, W (Sun, Wei); LMO2 attenuates tumor growth by targeting the Wnt signaling pathway in breast and colorectal cancer. SCIENTIFIC REPORTS. 2016 OCT 25, DOI: 10.1038/srep36050 (IF=5.228)