miR-885-5p suppresses hepatocellular carcinoma metastasis and inhibits Wnt/beta-catenin signaling pathway.

Publisher:医学院英文Dates:2017-01-03Views:18

Zhang Zhuhong, Yin Jing, Yang Jian, Shen Wenzhi, Zhang Chunyan, Mou Wenjun, Luo Jinhua, Yan Hua, Sun Peiqing, Luo Yunping, Tian Yaping, Xiang Rong; miR-885-5p suppresses hepatocellular carcinoma metastasis and inhibits Wnt/beta-catenin signaling pathway. Oncotarget. 2016 Oct 12, 10.18632/oncotarget.12602 (IF=5.008)