Phage display library selection of a hypoxiabinding scFv antibody for liver cancer metabolic marker discovery.

Publisher:医学院英文Dates:2017-01-09Views:16

Liu, J (Liu, Jing); Zhang, Q (Zhang, Qing); Chen, H (Chen, Hang); Gao, ZH (Gao, Zhihui); Li, Y (Li, Yao); Sun, ZY (Sun, Zhongyuan); Xiang, R (Xiang, Rong); Zhang, SH (Zhang, Sihe); Phage display library selection of a hypoxiabinding scFv antibody for liver cancer metabolic marker discovery. Oncotarget. 2016 JUN 21.7(25): 38105-38121(IF=5.008)