The Gut Epithelial Receptor LRRC19 Promotes the Recruitment of Immune Cells and Gut Inflammation.

Publisher:医学院英文Dates:2017-01-09Views:22

Cao, SS (Cao, Shuisong); Su, XM (Su, Xiaomin); Zeng, BH (Zeng, Benhua); Yan, H (Yan, Hui); Huang, YG (Huang, Yugang); Wang, EL (Wang, Enlin); Yun, H (Yun, Huan); Zhang, Y (Zhang, Yuan); Liu, FF (Liu, Feifei); Li, WX (Li, Wenxia); Wei, H (Wei, Hong); Che, YZ (Che, Yongzhe); Yang, RC (Yang, Rongcun); The Gut Epithelial Receptor LRRC19 Promotes the Recruitment of Immune Cells and Gut Inflammation. CELL REPORTS. 2016 FEB 2. 14(4):697-707 (IF=7.870)